AUDYT ENERGETYCZNY FIRMY OBEJMUJE:

– szczegółowy przegląd zużycia energii w każdym z obszarów działalności,

– analizę efektywności zużycia energii (budynki, instalacje, urządzenia, transport) wg   normy  PN-EN 16247*

– ocenę gospodarki energetycznej wraz z analizą doboru mocy

– opłacalność  i ocenę tempa zwrotu inwestycji w OZE

– zawiadomienie URE

OBOWIĄZKOWY AUDYT ENERGETYCZNY POWINIEN BYĆ WYKONANY CO  4 LATA!

CO DAJE AUDYT ENERGETYCZNY?

– wskazuje działania i obszary umożliwiające zaoszczędzenie na zużyciu energii

– wskazuje możliwości wykorzystania OZE

– przedstawia aktualnie możliwe i dostępne sposoby finansowania

– wskazuje właściwe taryfy i moce zamówieniowe

KTO MUSI PRZEPROWADZIĆ OBOWIĄZKOWY AUDYT ENERGETYCZNY?

< 250 pracowników   < 50 mln Euro rocznego obrotu     < 43 mln Euro sumy bilansowej

Do przeprowadzenia audytu energetycznego lub jego zlecenia, zobowiązany jest tzw. „duży przedsiębiorca”, który co najmniej w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał powyżej 250 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów, usług oraz operacji finansowych przekraczający przeliczając na złote 50 mln euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat przekroczyły równowartość w złotych 43 mln euro (https://www.ure.gov.pl/).

KTO PRZEPROWADZA AUDYT ENERGETYCZNY ?

Audyt energetyczny wykonuje niezależny, akredytowany podmiot posiadający niezbędne uprawnienia oraz doświadczenie w przeprowadzaniu tego rodzaju audytów, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 20 maja 2016r, normy EN 16247 oraz standard ISO 50001.

Wkrótce miną 4 lata (październik 2021) odkąd obowiązuje nowa Ustawa o efektywności energetycznej. Fundamentalną zmianą w przepisach dotyczącą przedsiębiorców było wprowadzenie obowiązku przeprowadzania audytu energetycznego.

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa obejmuje przeprowadzenie szczegółowej analizy oraz przeglądu poziomu zużycia energii, odpowiadającego za minimum 90% całkowitego jej zużycia w przedsiębiorstwie.

Audyt obejmuje analizę poziomu zużycia energii zarówno w instalacjach przemysłowych, urządzeniach i budynkach, jak i w transporcie.

PODSTAWA PRAWNA PRZEPROWADZENIA AUDYTU ENERGETYCZNEGO PRZESIĘBIORSTWA

Podstawę prawną do wykonania audytu energetycznego stanowi obwieszczenie Marszałka Sejmy RP z dnia 1 marca 2021r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Ustawy o efektywności energetycznej Dz.U. 2021 poz. 468.

Tytuł prawny do budynku, stanowiący podstawę do korzystania z niego, nie ma wpływu na fakt zużycia energii przed przedsiębiorstwo.

Zgodnie z motywem 24 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012 „W przypadku dużych przedsiębiorstw audyty energetyczne powinny być obowiązkowe i regularne, gdyż w ich przypadku oszczędność energii może być znaczna. Audyty energetyczne powinny uwzględniać odpowiednie normy europejskie lub międzynarodowe, jak np. EN ISO 50001 (systemy zarządzania energią) lub EN-16247 -1 (audyty energetyczne) lub jeżeli obejmują audyt energetyczny, EN ISO 14000 (systemy zarządzania środowiskiem), a zatem powinny być zgodne z przepisami załącznika VI do niniejszej dyrektywy, ponieważ nie wykraczają poza wymogi tych odpowiednich norm.”. Z kolei treść ww. normy, która uzyskała status Polskiej Normy PN-EN 16247-1 (Audyty energetyczne, Część 1: Wymagania ogólne) oraz PN-EN 16247-2 (Audyty energetyczne, Część 2: Budynki) wskazuje, że audyt energetyczny wykonywany jest na potrzeby organizacji, przez którą należy rozumieć osobę lub instytucję, która jest właścicielem, obsługuje, użytkuje bądź zarządza obiektem(-ami) audytowanym(i). Należy również wskazać, że zgodnie z pkt 5.1. normy PN-EN 16247-2 audytor energetyczny powinien określić wszystkie strony/organizacje i ich role w strukturze własności, zarządzaniu, użytkowaniu, obsłudze i utrzymaniu budynku oraz, odpowiednio, ich wpływy i interesy związane z wykorzystaniem i zużyciem energii, a następnie w zakresie i granicach audytu energetycznego należy określić jego zawartość, tj.:

  1. które budynki z listy lub które części budynków;
  2. które usługi energetyczne;
  3. które systemy techniczne budynku;
  4. które obszary i systemy na zewnątrz budynku;
  5. które wskaźniki wyniku energetycznego można stosować, uznając je za odpowiednie dla audytu.

Potwierdzeniem tzw. efektu energetycznego uzyskanego w wyniku realizacji przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, jest uzyskanie świadectwa efektywności czyli „Białego  Certyfikatu” wydawanego przez Prezesa URE. Białe certyfikaty wydawane są na wniosek podmiotu, który zamierza zrealizować przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej.

*Norma PN-EN 16247 audyt energetyczny to “Systematyczna kontra i analiza wykorzystania i zużycia energii przez obiekt, budynek, system lub organizację, mająca na celu identyfikację przepływu energii i potencjał poprawy efektywności energetycznej, a także raportowanie”.