Dofinansowania w branży fotowoltaicznej

Program

MÓJ PRĄD 4.0

Jeden z najbardziej popularnych programów wsparcia dla uniezależnienia energetycznego. W programie 4.0 możemy uzyskać dofinansowanie nawet do 20 500 zł. W wersji podstawowej dla samej instalacji fotowoltaicznej możemy otrzymać 4 000 ł, a z magazynem energii już 12 500 zł. Nabór wniosków trwa od 15 kwietnia 2022 r. do wyczerpania środków.

Najważniejsze punkty, o których musisz wiedzieć:

  • z finansowania może skorzystać osoba fizyczna wytwarzająca energię elektryczną na WŁASNE POTRZEBY,
  • dotacja przyznawana jest dla instalacji o mocy od 2 do 10 kW,
  • wysokość dotacji zależy od ilości produktów, z których chcemy skorzystać w ramach finansowania,
  • dotacja przysługuje na koszty, które zostały poniesione od 1 lutego 2020 roku,
  • program wsparcia nie obejmuje rozbudowy już funkcjonującej instalacji fotowoltaicznej,
  • obecni beneficjenci mogą skorzystać z finansowania, natomiast wiąże się to ze zmianą systemu rozliczenia.

Program

CZYSTE POWIETRZE 2.0

Program dofinansowujący instalację fotowoltaiczną wraz z wymianą starego źródła ciepła na nowe. Może z niego skorzystać osoba fizyczna będąca właścicielem lub współwłaścicielem domu jednorodzinnego.
Program finansowania przeznaczony jest dla osób fizycznych, które są właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnią księgą wieczystą o dochodzie rocznym nieprzekraczającym 100 000 zł.
Pomoc finansowa udzielana jest w formie dopłaty lub niskooprocentowanej pożyczki. Nabór wniosków prowadzony będzie w trybie ciągłym, czyli wnioski będą oceniane na bieżąco. Wnioski są przyjmowane i rozpatrywane przez właściwe terytorialnie Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Terminy składania i rozpatrywania wniosków oraz sposób ich wypełniania (elektronicznie lub papierowo), będą zamieszczone na stronach internetowych właściwych WFOŚiGW.
Kwota maksymalnej dotacji dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną wynosi 37 000zł.

Ulga

TERMOMODERNIZACYJNA

Ulga termomodernizacyjna polega na odliczeniu od podstawy obliczenia podatków poniesionych w danym roku na przedsięwzięcia związane z termomodernizacją budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Celem ulgi jest poprawa efektywności istniejących domów.

Ulga jest kierowana do właścicieli lub współwłaścicieli budynków mieszkalnych jednorodzinnych pod warunkiem, że przedsięwzięcie zostanie ukończone w okresie kolejnych 3 lat od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwsze koszty. Z ulgi nie można korzystać, gdy budynek jest w trakcie budowy.

Odliczenie od podatku uzyskuje się w roku, w którym poniesiono wydatek. Kwota odliczenia nie może być większa niż 53 000zł bez względu na liczbę przedsięwzięć w poszczególnych latach.

Jest to suma wydatków w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem. Limit dotyczy osoby podatnika bez względu na liczbę realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych latach.

Podatnicy rozliczający się według skali 17%, mogą otrzymać do 9 010 zł zwrotu podatku, podatnicy rozliczający się według stawki 19% mogą otrzymać do 10 070 zł zwrotu, natomiast podatnicy rozliczający się według stawki 32% mogą otrzymać do 16 960 zł zwrotu.

ZWOLNIENIE

Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI (WROCŁAW)

Zwolnienie od podatku od nieruchomości obowiązuje na podstawie UCHWAŁY NR XIII/316/19 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 5 września 2019 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości budynków lub ich części podłączonych do instalacji fotowoltaicznej, kolektora słonecznego, pompy ciepła, rekuperatora lub gruntowego wymiennika ciepła.

Projekt ma na celu poprawę jakości klimatu we Wrocławiu. Założenia są zgodne z kierunkami rozwoju i modernizacji gminy na lata 2015-2020, z perspektywą do roku 2050, określonymi w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej.

Przedmiotem zwolnienia jest nieruchomość lub ich części, do których zostały podłączone i co najmniej raz uruchomione niskoemisyjne źródła energii czyli instalacje fotowoltaiczne kolektory słoneczne, pompy ciepła, rekuperator lub gruntowy wymiennik ciepła.

Skorzystanie ze zwolnienia od podatku od nieruchomości jest możliwe dopiero wówczas, gdy spełnimy kilka warunków. Przede wszystkim dotyczy budynków lub ich części położonych na terenie Wrocławia, do których podłączono instalację fotowoltaiczną, pompę ciepła, rekuperator gruntowy wymiennik ciepła lub kolektor słoneczny. Wymienione urządzenia muszą być co najmniej raz uruchomione i działać zgodnie z ich przeznaczeniem.

Wyjątek stanowią budynki lub ich części związane z prowadzeniem wielkopowierzchniowej (tj. przekraczającej 400 m² powierzchni użytkowej) działalności handlowej.

Zgłoszenie może złożyć:

  1. osoba fizyczna, w tym także prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą lub będąca wspólnikiem spółki w myśl kodeksu cywilnego,
  2. osoba prawna będąca podatnikiem podatku od nieruchomości na terenie Wrocławia do której to nieruchomość lub jej cześć podłączono instalację fotowoltaiczną (lub inne ww. źródła energii)
  3. na której spoczywa obowiązek opłacania podatku od nieruchomości

Inwestycja, której dotyczy zwolnienie musi się znajdować na terytorium administracyjnym miasta Wrocław i należeć w części lub całości do powyżej wymienionych osób.

Rozwijamy i pomagamy instalatorom

Współpracujemy z liderami sektora Odnawialnych Źródeł Energii

Jednym z naszych założeń jest wsparcie techiczne dla naszych klientów. Jesteśmy zdania, że odpowiedni sprzęt potrzebuje odpowiednio przygotowanego specjalisty, dlatego oprócz sprawdzonych komponentów polecamy naukę i zdobywanie praktycznych umiejętności.

ATUM – lider branży szkoleń w sektorze Odnawialnych Źródeł Energii

Energy5 – konstrukcje fotowoltaiczne

IRTFS – Easy Roof Evolution – pokrycia dachowe z fotowoltaiki

.Tworzymy wspólnie lepszą przyszłość

Skorzystaj z oferty, dzięki której Twoi klienci poczują bezpieczeństwo i pewność wykonanej instalacji. Rozpocznij projekt od wyboru najlepszych komponentów od sprawdzonego dostawcy.

.Sklep Co2proKONTAKT

Kontakt

Co2pro Poland

ul. Witaszka 6
64-920 Piła

+48 786 112 112
info@co2pro.pl

Kontakt

Co2pro Danmark

Nygade 95A
7430 Ikast

+45 7244 0600
info@co2pro.dk

Kontakt

Co2pro Sverige

Södra Hamnen 31
471 32 Skärhamn

+46 (0)304-66 04 10
info@co2pro.se