Dofinansowania w branży fotowoltaicznej

Program

MÓJ PRĄD 5.0

Jeden z najbardziej popularnych programów wsparcia dla uniezależnienia energetycznego. W programie 5.0 możemy uzyskać dofinansowanie nawet do 31 000 zł. W wersji podstawowej dla samej instalacji fotowoltaicznej możemy otrzymać 6 000 ł, a z magazynem energii już 16 000 zł. Nabór wniosków trwa od 15 kwietnia 2022 r. do wyczerpania środków.

Jakie podstawowe dofinansowanie możesz uzyskać?

 Zgłoszenie jedynie instalacji fotowoltaicznej – kwota dofinansowania wyniesie do 50% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 6 tyś. zł.

 

Jakie dofinansowanie możesz uzyskać, jeśli wykonasz montaż dodatkowych elementów?

 • zgłoszenie mikroinstalacji PV –
  kwota dofinansowania wyniesie do 50% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 7 tyś. zł
 • instalacja magazynu energii –
  kwota dofinansowania wyniesie do 50% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 16 tyś. zł
 • instalacja magazynu ciepła –
  kwota dofinansowania wyniesie do 50% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 5 tyś. zł
 • instalacja systemu EMS/HEMS –
  kwota dofinansowania wyniesie do 50% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 3 tyś. zł
 • instalacja kolektoa słonecznego c.w.u. –
  kwota dofinansowania wyniesie do 50% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 3,5 tyś. zł

Program

CZYSTE POWIETRZE 2.0

Program Czyste Powietrze stał się jednym z najbardziej popularnych programów dofinansowania, który łączy montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z wymianą starego źródła ciepła na nowe. Od 3 stycznia 2023 roku obowiązują nowe warunki dofinansowania, z których Inwestor może otrzymać większe wsparcie.

Dla kogo przeznaczone jest dofinansowanie?
Program został podzielony na części, dla różnych grup beneficjentów i kierowany jest do właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Ulga

TERMOMODERNIZACYJNA

Ulga termomodernizacyjna polega na odliczeniu od podstawy obliczenia podatków poniesionych w danym roku na przedsięwzięcia związane z termomodernizacją budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Celem ulgi jest poprawa efektywności istniejących domów.

Ulga jest kierowana do właścicieli lub współwłaścicieli budynków mieszkalnych jednorodzinnych pod warunkiem, że przedsięwzięcie zostanie ukończone w okresie kolejnych 3 lat od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwsze koszty. Z ulgi nie można korzystać, gdy budynek jest w trakcie budowy.

Odliczenie od podatku uzyskuje się w roku, w którym poniesiono wydatek. Kwota odliczenia nie może być większa niż 53 000zł bez względu na liczbę przedsięwzięć w poszczególnych latach.

Jest to suma wydatków w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem. Limit dotyczy osoby podatnika bez względu na liczbę realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych latach.

Podatnicy rozliczający się według skali 17%, mogą otrzymać do 9 010 zł zwrotu podatku, podatnicy rozliczający się według stawki 19% mogą otrzymać do 10 070 zł zwrotu, natomiast podatnicy rozliczający się według stawki 32% mogą otrzymać do 16 960 zł zwrotu.

ZWOLNIENIE

Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI (WROCŁAW)

Zwolnienie od podatku od nieruchomości obowiązuje na podstawie UCHWAŁY NR XIII/316/19 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 5 września 2019 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości budynków lub ich części podłączonych do instalacji fotowoltaicznej, kolektora słonecznego, pompy ciepła, rekuperatora lub gruntowego wymiennika ciepła.

Projekt ma na celu poprawę jakości klimatu we Wrocławiu. Założenia są zgodne z kierunkami rozwoju i modernizacji gminy na lata 2015-2020, z perspektywą do roku 2050, określonymi w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej.

Przedmiotem zwolnienia jest nieruchomość lub ich części, do których zostały podłączone i co najmniej raz uruchomione niskoemisyjne źródła energii czyli instalacje fotowoltaiczne kolektory słoneczne, pompy ciepła, rekuperator lub gruntowy wymiennik ciepła.

Skorzystanie ze zwolnienia od podatku od nieruchomości jest możliwe dopiero wówczas, gdy spełnimy kilka warunków. Przede wszystkim dotyczy budynków lub ich części położonych na terenie Wrocławia, do których podłączono instalację fotowoltaiczną, pompę ciepła, rekuperator gruntowy wymiennik ciepła lub kolektor słoneczny. Wymienione urządzenia muszą być co najmniej raz uruchomione i działać zgodnie z ich przeznaczeniem.

Wyjątek stanowią budynki lub ich części związane z prowadzeniem wielkopowierzchniowej (tj. przekraczającej 400 m² powierzchni użytkowej) działalności handlowej.

Zgłoszenie może złożyć:

 1. osoba fizyczna, w tym także prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą lub będąca wspólnikiem spółki w myśl kodeksu cywilnego,
 2. osoba prawna będąca podatnikiem podatku od nieruchomości na terenie Wrocławia do której to nieruchomość lub jej cześć podłączono instalację fotowoltaiczną (lub inne ww. źródła energii)
 3. na której spoczywa obowiązek opłacania podatku od nieruchomości

Inwestycja, której dotyczy zwolnienie musi się znajdować na terytorium administracyjnym miasta Wrocław i należeć w części lub całości do powyżej wymienionych osób.

Program

AGROENERGIA

1 października 2021r. ruszył nabór w pierwszej, wdrażanej przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW, części programu Agroenergia. Dotyczy ona dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych i wiatrowych oraz pomp ciepła o mocy powyżej 10 kW, ale nie większej niż 50 kW, w tym także instalacji hybrydowych oraz magazynów energii elektrycznej jako instalacji towarzyszącej zwiększającej autokonsumpcję energii w miejscu jej wytworzenia. Nabór w niej potrwa do wyczerpania środków.

 

O dofinansowanie ubiegać się mogą osoby fizyczne, właściciele lub dzierżawcy nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych wynosi między 1 ha a 300 ha i co najmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadzą osobiście gospodarstwo rolne, a także osoby prawne (właściciele lub dzierżawcy nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się pomiędzy 1 ha a 300 ha i co najmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadzą działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych).

 

Intensywność dofinansowania

W 1 części programu dofinansowanie w formie dotacji może sięgnąć do 20% kosztów kwalifikowanych dla instalacji wytwarzających energię, zgodnie z poniższą tabelą:

 

moc instalacji [kW]Dofinansowanie w formie dotacji
dział w kosztach kwalifikowanychnie więcej niż [zł]
10 < kW ≤ 30do 20%15 000
30 < kW ≤ 50do 13%25 000

 

Warunki udzielania dofinansowania przez WFOŚiGW Beneficjentom końcowym:

  1. W przypadku, gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną, stosuje się do niego przepisy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania horyzontalnej pomocy publicznej na cele z zakresu ochrony środowiska (Dz. U. poz. 2250) dotyczące pomocy na inwestycje służące wytwarzaniu energii z odnawialnych źródeł energii.
  2. Przedsięwzięcie nie może być rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Przez rozpoczęcie przedsięwzięcia należy rozumieć zamówienie lub zakup urządzeń (pomp ciepła, magazynów i innych instalacji wymienionych w części 7.5 programu, których dotyczy wniosek o dofinansowanie), a także zawarcie umowy na ich montaż lub zlecenie tego montażu w innej formie.
  3. Dofinansowanie wypłacane jest w formie refundacji poniesionych kosztów po zakończeniu inwestycji.
  4. Zakończenie przedsięwzięcia rozumiane jest jako przyłączenie mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej oraz zawarcie umowy kompleksowej z Przedsiębiorstwem energetycznym, a w przypadku przedsięwzięć dot. pompy ciepła, magazynów energii oraz systemów off- grid, poprzez uzyskanie protokołu odbioru.
  5. Urządzenia muszą być instalowane jako nowe, wyprodukowane w ciągu 24 miesięcy przed montażem.
  6. Beneficjent zobowiązany jest do eksploatacji instalacji (wskazanej we wniosku lokalizacji) przez co najmniej 3 lata od dnia zakończenia przedsięwzięcia.
  7. Dofinansowanie nie może być udzielone na instalacje sfinansowane lub realizowane z innych środków publicznych, z wyłączeniem środków zwrotnych z WFOŚiGW.
  8. W przypadku przedstawienia kosztu zakupu i montażu instalacji dofinansowanej ze środków Programu priorytetowego „Agroenergia” do rozliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej, kwota przedstawiona do odliczenia od podatku będzie pomniejszona o kwotę otrzymanego dofinansowania.

Koszty kwalifikowane:

 1. Okres kwalifikowalności kosztów od 01.06.2021 r. do 30.06.2027r., przy czym koszty poniesione przed dniem złożenia wniosku o dofinasowanie przez Beneficjenta końcowego nie stanowią kosztu kwalifikowanego.

 1. Koszty kwalifikowane:
 • Środki trwałe, sprzęt i wyposażenie: zakup, montaż oraz odbiór i uruchomienie instalacji objętych przedsięwzięciem, przy czym nie kwalifikuje się nabycia środków trwałych finansowanych w formie leasingu.
 • W ramach przedsięwzięcia nie kwalifikuje się kosztu podatku od towarów i usług (VAT), a także kosztów audytu energetycznego.

Rozwijamy i pomagamy instalatorom

Współpracujemy z liderami sektora Odnawialnych Źródeł Energii

Jednym z naszych założeń jest wsparcie techiczne dla naszych klientów. Jesteśmy zdania, że odpowiedni sprzęt potrzebuje odpowiednio przygotowanego specjalisty, dlatego oprócz sprawdzonych komponentów polecamy naukę i zdobywanie praktycznych umiejętności.

ATUM – lider branży szkoleń w sektorze Odnawialnych Źródeł Energii
Energy5 – konstrukcje fotowoltaiczne
IRTFS – Easy Roof Evolution – pokrycia dachowe z fotowoltaiki

.Tworzymy wspólnie lepszą przyszłość

Skorzystaj z oferty, dzięki której Twoi klienci poczują bezpieczeństwo i pewność wykonanej instalacji. Rozpocznij projekt od wyboru najlepszych komponentów od sprawdzonego dostawcy.
.Sklep Co2proKONTAKT

Kontakt

Co2pro Poland

ul. Witaszka 6
64-920 Piła

+48 786 112 112
info@co2pro.pl
marketing@co2pro.pl

Kontakt

Co2pro Danmark

Nygade 95A
7430 Ikast

+45 7244 0600
info@co2pro.dk

Kontakt

Co2pro Sverige

Södra Hamnen 31
471 32 Skärhamn

+46 (0)304-66 04 10
info@co2pro.se