PRZEDŁUŻANIE PRZEZ INSTALATORA WAŻNOŚCI CERTYFIKATÓW DLA OZE TO KLUCZ DO UTRZYMANIA KONKURENCYJNOŚCI.

W 2014 roku, w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na czystą energię oraz w dążeniu do realizacji celów zrównoważonego rozwoju, Unia Europejska podjęła kroki w kierunku standaryzacji branży odnawialnych źródeł energii (OZE) poprzez wprowadzenie systemu certyfikacji instalatorów. Ten system, będący bezpośrednim wynikiem wdrażania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE, ma kluczowe znaczenie dla promowania wykorzystania energii odnawialnej poprzez podnoszenie kwalifikacji osób odpowiedzialnych za instalowanie kluczowych technologii, takich jak kotły i piece na biomasę, systemy fotowoltaiczne, słoneczne systemy grzewcze, pompy ciepła oraz płytkie systemy geotermalne.
Certyfikaty, wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego, nie tylko potwierdzają kwalifikacje instalatorów do pracy z wymienionymi systemami, ale również zapewniają użytkownikom końcowym pewność
co do jakości i efektywności instalacji. Z pięcioletnim okresem ważności, który może być przedłużony na kolejne lata po spełnieniu określonych wymagań, certyfikacja ta stawia przed branżą wyzwania i możliwości związane z ciągłym kształceniem i adaptacją do zmieniających się technologii oraz przepisów.
W świetle tych informacji nasz artykuł skupi się na kluczowym aspekcie systemu certyfikacji – procesie przedłużania ważności certyfikatów.
Omówimy, jakie wymagania muszą być spełnione, aby zapewnić ciągłość kwalifikacji i co to oznacza dla przyszłości instalatorów oraz branży OZE jako całości. Wprowadzenie to otwiera dyskusję na temat znaczenia ciągłego rozwoju zawodowego w dynamicznie zmieniającej się branży odnawialnych źródeł energii i podkreśla, jak ważne jest, aby instalatorzy byli na bieżąco z najnowszymi trendami i technologiami.

CERTYFIKAT DLA SUKCESU
Czy certyfikat instalatora wydany przez UDT może być kluczowym dokumentem Twojego sukcesu w branży? Certyfikat instalatora wydany  przez Urząd Dozoru Technicznego to nie tylko formalny dokument. To
kluczowe narzędzie, które otwiera drzwi do wielu możliwości w branży OZE, buduje zaufanie klientów i umożliwia realizację ambitnych projektów związanych z energią odnawialną. Za posiadaniem certyfikatu i dbaniem o ważność uprawnień przemawia kilka argumentów.

ZAUFANIE KLIENTÓW
Certyfikat jest dowodem na to, że instalator posiada niezbędne kwalifikacje do instalowania technologii OZE, takich jak systemy fotowoltaiczne, pompy ciepła. Dla klientów certyfikat jest gwarancją, że mają do czynienia z profesjonalistą, który zna się na swojej pracy. To zwiększa zaufanie i satysfakcję klientów, co jest nieocenione w budowaniu długoterminowych relacji i pozytywnej reputacji na rynku.

WERYFIKOWALNOŚĆ KWALIFIKACJI
Informacje o posiadanych certyfikatach są publicznie dostępne w rejestrze wydanych certyfikatów na www.udt.gov.pl. Dzięki temu potencjalni klienci mogą łatwo zweryfikować, czy instalator jest rzeczywiście uprawniony do pracy z danym typem instalacji OZE. To nie tylko ułatwia wybór zaufanego wykonawcy, ale również zwiększa przejrzystość i bezpieczeństwo na rynku.

DOFINANSOWANIE INWESTYCJI
Wiele programów dofinansowania lub kredytowania inwestycji w OZE wymaga, aby instalacja została wykonana przez certyfikowanego instalatora. Posiadanie certyfikatu otwiera instalatorom dostęp do szerokiego  zakresu projektów, które mogą korzystać z dofinansowania, co z kolei może przyciągnąć więcej klientów zainteresowanych inwestycją w OZE. Dla klientów współpraca z certyfikowanym instalatorem staje się kluczem do uzyskania wsparcia finansowego na realizację ich projektów związanych z energią odnawialną.

LEGITYMACJA NA RYNKU MIĘDZYNARODOWYM
Certyfikat wydany przez UDT zapewnia zgodność z dyrektywami Unii Europejskiej, stanowi solidną podstawę do uznania kwalifikacji instalatora odnawialnych źródeł energii na szerszej, międzynarodowej arenie.
Dzięki harmonizacji standardów i kryteriów kwalifikacyjnych na poziomie UE, certyfikat ten otwiera drzwi do pracy w różnych krajach członkowskich, gdzie popyt na specjalistów w dziedzinie OZE jest wysoki.

BEZPIECZEŃSTWO I ZGODNOŚĆ Z NORMAMI
Bezpieczeństwo instalacji odnawialnych źródeł energii jest jednym z najważniejszych aspektów branży, mającym bezpośredni wpływ na skuteczność i trwałość systemów energetycznych. Certyfikat wydany przez UDT stanowi gwarancję, że instalator jest w pełni przygotowany do pracy zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa i z obowiązującymi przepisami. Zgodność z normami oznacza nie tylko przestrzeganie technicznych aspektów montażu, ale także umiejętność identyfikacji i minimalizacji potencjalnych zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa ludzi oraz środowiska. Certyfikacja zapewnia, że każda instalacja jest projektowana, instalowana i konserwowana w taki sposób, aby ryzyko awarii, wypadków czy innych niepożądanych zdarzeń było jak najmniejsze.

ILU CERTYFIKOWANYCH INSTALATORÓW JEST OBECNIE NA RYNKU?
Skupiając się na danych dotyczących instalatorów, których certyfikaty straciły ważność, możemy przyjrzeć się bliżej tej grupie i zrozu mieć dynamikę na rynku certyfikowanych instalatorów OZE w Polsce. Z ogólnej liczby 9 316 zarejestrowanych instalatorów, 2 885 certyfikatów nie zostało odnowionych, co stanowi istotną część rynku i może mieć wpływ na dostępność kwalifikowanych specjalistów oraz na jakość wykonywanych instalacji OZE.

LICZBA CERTYFIKOWANYCH INSTALATORÓW WEDŁUG TYPU INSTALACJI (STAN NA 12-03-2024)

Typ instalacjiLiczba certyfikatówUwagi
Systemy fotowoltaiczne6 463
Pompy ciepła1 524
Kotły i piece na biomasę440
Płytkie systemy geotermalne308
Słoneczne systemy grzewcze581
Łącznie9 316Z czego 2 885 certyfikatów straciło ważność

Liczba certyfikatów, które straciły ważność, podkreśla potrzebę skoncentrowania się na aspektach odnawiania certyfikacji i utrzymania aktualności kwalifikacji wśród instalatorów OZE. Może to wymagać zwiększenia świadomości na temat wartości ciągłego profesjonalnego rozwoju, ułatwienia dostępu do szkoleń oraz potencjalnej rewizji procesu certyfikacji, aby zachęcić więcej instalatorów do utrzymywania swoich kwalifikacji na bieżąco. Zapewnienie, że wszystkie instalacje OZE są prowadzone przez certyfikowanych specjalistów, jest kluczowe dla zapewnienia ich efektywności, bezpieczeństwa oraz trwałości, co ma bezpośredni wpływ na osiąganie celów związanych z energetyką odnawialną i zrównoważonym rozwojem.

PRZEDŁUŻENIE UPRAWNIEŃ

Co musisz wiedzieć i zrobić? Jak wygląda proces przedłużenia uprawnień? Zgodnie z ustawą o odnawialnych źródłach energii, certyfikat ważny jest przez okres 5 lat i przed końcem tego okresu może zostać
odnowiony na kolejne 5 lat, jeżeli instalator spełnia określone warunki.

 1. Spełnienie warunków wydania certyfikatu określonych w ustawie.
 2. Ukończenie szkolenia przypominającego w ciągu 12 miesięcy przed upływem ważności certyfikatu.
 3. Zainstalowanie, modernizacja lub utrzymanie w należytym stanie technicznym co najmniej pięciu mikroinstalacji lub małych instalacji o określonych parametrach mocy.

WNIOSEK O PRZEDŁUŻENIE WAŻNOŚCI CERTYFIKATU
Wniosek o przedłużenie ważności certyfikatu należy złożyć najpóźniej 30 dni przed upływem jego ważności. Do wniosku dołącza się:

 1. Oświadczenie o spełnieniu warunków wydania certyfikatu.
 2. Zaświadczenie o ukończonym szkoleniu przypominającym.
 3. Wykaz zainstalowanych, modernizowanych lub utrzymywanych instalacji spełniających określone kryteria, wraz z opisem i wskazaniem miejsca ich zainstalowania.
 4. Oświadczenie zastępujące pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
 5. Potwierdzenie dokonania opłaty za przedłużenie ważności certyfikatu, która wynosi 715,55 PLN.
  Wniosek można złożyć elektronicznie (przez portal eUDT lub ePUAP), pocztą tradycyjną, lub osobiście w oddziale lub biurze terenowym UDT, który wystawiał certyfikat lub przyjmował wniosek o jego wydanie.

WAŻNE UWAGI
Jeżeli wniosek jest niekompletny, Prezes UDT wzywa instalatora do uzupełnienia braków w ciągu 7 dni, z ryzykiem pozostawienia wniosku bez rozpoznania przy braku reakcji.
Dokładne przestrzeganie wszystkich wymagań jest kluczowe dla skutecznego przedłużenia ważności certyfikatu i kontynuacji profesjonalnej działalności w zakresie instalacji OZE.

Gdzie się szkolić?

Wybór ośrodka szkoleniowego pozwalający na ukończenie szkolenia przypominającego to ważny krok. Kluczowe jest wybranie akredytowanego ośrodka szkoleniowego, który posiada doświadczenie w edukacji specjalistów z branży OZE. Czym powinieneś się sugerować?

 • Akredytacja i uprawnienia: Upewnij się, że ośrodek szkoleniowy posiada wszystkie niezbędne akredytacje i jest oficjalnie uprawniony do prowadzenia szkoleń dla instalatorów OZE – dostępne ośrodki znajdziesz również na www.udt.gov.pl w sekcji oze.
 • Doświadczenie: Wybieraj ośrodki, które mają udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu OZE oraz dysponują kadrami z bogatym doświadczeniem praktycznym i teoretycznym.
 • Program Szkolenia: Program szkolenia powinien być kompleksowy i aktualny, obejmujący najnowsze technologie, przepisy oraz praktyki instalacyjne. Warto także zwrócić uwagę na elementy praktyczne kursu, które umożliwiają nabycie bezpośrednich doświadczeń.
 • Opinie i Referencje: Poszukaj opinii i referencji od poprzednich uczestników szkoleń, aby ocenić jakość oferowanych kursów i poziom zadowolenia absolwentów.
 • Nie sugerujmy się ceną: W procesie wyboru ośrodka szkoleniowego wartościowe jest podejście, które kładzie nacisk na jakość oferowanych usług, a nie jedynie na koszt związany z uczestnictwemw szkoleniu. Pamiętaj, że inwestycja w szkolenie to inwestycja w Twoją przyszłość zawodową. Wybierając kurs, kieruj się jakością edukacji, która zapewni Ci nie tylko konieczne certyfikaty, ale również solidne podstawy do dalszego rozwoju i sukcesu w branży. Cena, choć ważna, nie powinna przesłaniać wartości jaką jest wiedza i umiejętności zdobyte w procesie edukacji, które są kluczowe dla budowania długoterminowej kariery w sektorze OZE.

PODSUMOWANIE

Podsumowując, proces przedłużania ważności certyfikatów w dziedzinie odnawialnych źródeł energii (OZE) stanowi nie tylko formalny wymóg, ale jest także kluczowym elementem zapewniającym wysoką jakość usług, bezpieczeństwo instalacji i zrównoważony rozwój sektora energetycznego. Certyfikacja i jej odnowienie nie tylko potwierdzają kwalifikacje i umiejętności instalatorów, ale również budują zaufanie klientów, otwierają drzwi do finansowania projektów i wzmacniają pozycję na rynku międzynarodowym. Dla instalatorów OZE, utrzymanie aktualności certyfikatów i ciągłedoskonalenie zawodowe poprzez uczestnictwo w szkoleniach, również przypominających to niezbędne kroki w kierunku utrzymania konkurencyjności i dostosowania się do szybko zmieniających się technologii, regulacji i potrzeb rynku. Wybór renomowanego, akredytowanego ośrodka szkoleniowego, który oferuje aktualne i kompleksowe programy edukacyjne, jest istotny dla zapewnienia najwyższego poziomu przygotowania do wykonywania prac w sektorze OZE.
Wmiarę jak świat dąży do zwiększenia udziału energii odnawialnej w miksie energetycznym, rola kwalifikowanych i certyfikowanych instalatorów OZE staje się coraz bardziej znacząca. Dlatego też, inwestycja w edukację, rozwój zawodowy oraz utrzymanie aktualności certyfikatów to inwestycja w przyszłość – zarówno własną, jak i przyszłość energetyki odnawialnej.
W kontekście przedstawionych informacji, jasne staje się, że przedłużanie ważności certyfikatów w OZE nie jest tylko zobowiązaniem,ale przede wszystkim szansą na rozwój, podnoszenie standardów bezpieczeństwa i efektywności energetycznej, a także budowanie trwałej i pozytywnej relacji z klientami. Dzięki temu, instalatorzy mogą nie tylko zwiększyć swoją wartość na rynku pracy, ale również przyczynić się do promowania zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska naturalnego dla przyszłych pokoleń.