Zgodnie z Art. 29 ust. 4 pkt. 3 lit. c. (Dz. U. 2020 poz. 1333) Prawa Budowlanego każdy projekt instalacji fotowoltaicznej o mocy do 6,5 kW wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Wymóg ten dotyczy wszystkich budynków, bez względu na ich przeznaczenie, lokalizację czy typ instalacji. Ustawa nakłada również obowiązek zgłoszenia uzgodnienia do Państwowej Straży Pożarnej. Każda instalacja, niezależnie czy znajduje się na dachu budynku mieszkalnego, komercyjnego, gospodarczego wymaga uzgodnienia. Zawiadomienie, zgodnie z Ustawą, do PSP jest obowiązkiem Inwestora. Zgłoszenia należy dokonać po wykonaniu instalacji, ale przed przystąpieniem do jej użytkowania. Uzgodnienia jest również wymagane w przypadku przebudowy instalacji.

PRAWIDŁOWO WYKONANA, NA SPRAWDZONYCH KOMPONENTACH, INSTALACJA PV JEST SUPER BEZPIECZNA!

Niezwykle ważną kwestią jest wybór odpowiednich, sprawdzonych, a tym samym niezawodnych i bezpiecznych elementów instalacji -począwszy od modułów i inwertera poprzez elektrykę i elementy systemu montażowego. Prawidłowo zaprojektowana, wykonania a następnie eksploatowana instalacja fotowoltaiczna nie stanowi zwiększonego ryzyka pożarowego.

Niezależny instytut TÜV Rheinland wraz z Instytutem Systemów Energetyki Słonecznej im. Fraunhofera opublikowali raport wskazujący, że pożar wystąpił jedynie w przypadku 0,016% wszystkich instalacji w Niemczech.

PRAWO BUDOWLANE – ZMIANY W USTAWIE Z DNIEM 19-09-2020

Od 19-09-2020 zmianie uległo brzmienia Art. 29 Prawa Budowlanego oraz:

„4. Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia […] wykonywanie robót budowlanych polegających na:

3) instalowaniu

c) pomp ciepła, wolnostojących kolektorów słonecznych, urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50kW z zastrzeżeniem, że do urządzeń fotowoltaicznych o mocy elektrycznej zainstalowanej większej niż 6,5kW stosuje się obowiązek uzgodnienia z RZECZOZNAWCĄ DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, zwany dalej „uzgodnieniem pod względem ochrony przeciwpożarowej”, projektu tych urządzeń oraz ZAWIADOMIENIA ORGANÓW PAŃSTOWEJ STRAŻY POŻARNEJ, o którym mowa w art. 56 ust. 1a”.

Wobec powyższego, aktualnie niezbędnym jest wykonanie przez rzeczoznawcę uzgodnienia o spełnieniu wymagań ochrony p.poż nowoprojektowanej instalacji Pv, w przypadku łącznej mocy modułów przekraczającej 6,5 kWp. Projekt techniczny instalacji wymaga OBOWIĄZKOWEGO UZGODNIENIA pod względem zgodności z wymogami ochrony p.poż ze względu na treść Art. 29 ust. 4 pkt. 3 li. c. (Dziennik Ustaw 2020 poz. 1333). Zakres opracowania jest zależny m.in. od kategorii zagrożenia ludzi w danym budynku.

PODZIAŁ BUDYNKÓW ORAZ ICH CZĘŚCI ZE WZGLĘDU NA PRZEZNACZENIA ORAZ SPOSÓB UŻYTKOWANIA:

  • mieszkalne, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej określane jako ZL I, ZL II, ZL III, ZL IV, ZL V;
  • produkcyjne i magazynowe – PM;
  • inwentarskie ( przeznaczone do hodowli zwierząt) czyli IN.