Instalacja PV – jak to działa?

Promieniowanie słoneczne docierające do Ziemi w ciągu 40 minut jest w stanie zaspokoić roczne
zapotrzebowanie na energię całej ludzkości. To dlatego wykorzystywanie promieniowania
słonecznego w energetyce jest dziś tak popularne.
Średnia wartość nasłonecznienia dla Polski wynosi około 1000 kWh m2 na rok. Teren Polski można podzielić na 4 strefy. Podział obrazuje sąsiedni rysunek:

Instalacja Fotowoltaiczna to zespół urządzeń produkujących „czystą energię elektryczną”. Dzięki słońcu i instalacji PV każdy może produkować prąd, nie emitując gazów cieplarnianych. Wykorzystując efekt fotowoltaiczny (zjawisko odkryte w 1839 roku przez Edmunda Becquerela), który polega na generowaniu pod wpływem światła energii elektrycznej przez materiał półprzewodnikowy np. krzem, panele fotowoltaiczne wytwarzają prąd. Wytworzony przez panele prąd stały konwertowany jest przez falownik na prąd zmienny o parametrach identycznych z prądem w sieci energetycznej. Wytworzona w instalacji energia elektryczna w pierwszej kolejności wykorzystywana jest do zasilania urządzeń elektrycznych w budynku. Jeśli moc dostarczana przez falownik jest wyższa niż moc aktualnie używana, jej nadmiar trafia do sieci. Ilość energii wyprodukowanej i zużytej mierzy licznik dwukierunkowy.

Masz pytania?

skontaktuj się z nami!